Adres dla Twojej firmy już od 42 zł/miesiąc

Sale konferencyjne w 11 miastach w cenie — Minimum formalności

 • Bogate kompendium
  
wiedzy

 • Komplet kluczowych
  
informacji

 • Artykuły ze świata
  
 biznesu

Model SMART – sposób na realizację celów biznesowych

Obrazek wpisu

W świecie biznesu, wyznaczanie celów jest kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. Model SMART jest narzędziem, które pomaga firmom precyzyjnie określać, monitorować i osiągać swoje cele. W tym artykule omówimy, czym jest model SMART, jak działa oraz jakie korzyści przynosi jego zastosowanie w biznesie.

Co to jest model SMART?

Model SMART to popularna metoda wyznaczania celów, która pozwala na skuteczne planowanie i realizację zamierzeń. Akronim SMART pochodzi od angielskich słów: Specific (Konkretny), Measurable (Mierzalny), Achievable (Osiągalny), Relevant (Istotny) i Time-bound (Ograniczony czasowo). Każdy z tych elementów jest kluczowy, aby cel był dobrze zdefiniowany i możliwy do osiągnięcia. Dzięki modelowi SMART firmy mogą precyzyjnie określać swoje cele, monitorować postępy i skutecznie realizować swoje zamierzenia.

Definicja modelu SMART

Specific (konkretny)- cele powinny być jasne i konkretne, aby każdy wiedział, co dokładnie ma być osiągnięte. Unikaj ogólników, precyzyjnie określając, czego chcesz dokonać.

Measurable (mierzalny)- cele muszą być mierzalne, co oznacza, że powinieneś mieć możliwość oceny, czy cel został osiągnięty. Mierzalność pozwala na śledzenie postępów i wprowadzenie niezbędnych korekt.

Achievable (osiągalny)- cele powinny być realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Ustalanie celów zbyt ambitnych może prowadzić do frustracji, podczas gdy zbyt łatwe cele nie będą stanowiły wyzwania.

Relevant (istotny)- cele muszą być istotne i zgodne z misją oraz strategicznymi celami organizacji. Powinny przyczyniać się do ogólnego rozwoju firmy.

Time-bound (ograniczony czasowo)- cele powinny mieć określony termin realizacji. Ustalanie ram czasowych mobilizuje do działania i pomaga w zarządzaniu czasem.

Historia i pochodzenie modelu SMART

Model SMART został opracowany w latach 80-tych XX wieku przez George’a T. Dorana, konsultanta ds. zarządzania. Jego artykuł „There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives” opublikowany w listopadowym numerze Management Review w 1981 roku, przyczynił się do popularyzacji tej metody. Doran zauważył, że wyznaczanie celów jest kluczowe dla skutecznego zarządzania, ale cele muszą być dobrze zdefiniowane, aby były naprawdę pomocne.

Od tamtej pory model SMART zyskał na popularności i jest stosowany w różnych branżach, od korporacji, przez organizacje non-profit, po instytucje edukacyjne. Jego uniwersalność i prostota sprawiają, że jest idealnym narzędziem do planowania strategicznego, zarządzania projektami oraz oceny wyników.

Zastosowanie modelu SMART w praktyce

Model SMART jest stosowany na wielu poziomach zarządzania – od indywidualnych celów pracowników, przez cele zespołowe, aż po strategiczne cele organizacji. Przykłady zastosowania w różnych branżach pokazują, jak szerokie jest jego zastosowanie:

W branży IT- firmy technologiczne używają modelu SMART do określania celów projektowych, takich jak „Zwiększenie liczby użytkowników o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy poprzez wprowadzenie nowych funkcji”.

W marketingu- specjaliści ds. marketingu mogą definiować cele takie jak „Zwiększenie liczby subskrybentów newslettera o 15% w ciągu trzech miesięcy poprzez kampanie e-mail marketingowe”.

W sprzedaży- działy sprzedaży mogą ustalać cele takie jak „Zwiększenie sprzedaży produktu X o 30% w ciągu kwartału poprzez szkolenia sprzedażowe i kampanie promocyjne”.

Korzyści z zastosowania modelu SMART

Klarowność- precyzyjnie zdefiniowane cele eliminują niejasności i pozwalają na skupienie się na konkretnych zadaniach.

Motywacja- jasno określone cele zwiększają zaangażowanie pracowników, którzy wiedzą, do czego dążą.

Monitorowanie postępów- mierzalne cele umożliwiają regularne śledzenie postępów i wprowadzanie niezbędnych korekt.

Efektywność- realistyczne i osiągalne cele pozwalają na efektywne wykorzystanie zasobów.

Zgodność ze strategią- cele istotne dla organizacji pomagają skupić wysiłki na działaniach, które przyczyniają się do realizacji długoterminowych celów firmy.

Model SMART jest nie tylko narzędziem do wyznaczania celów, ale również filozofią zarządzania, która promuje systematyczne i efektywne podejście do realizacji zamierzeń. Dzięki niemu organizacje mogą lepiej planować, realizować i oceniać swoje działania, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Szczegółowe omówienie elementów modelu SMART

Model SMART składa się z pięciu kluczowych elementów: Specific (Konkretny), Measurable (Mierzalny), Achievable (Osiągalny), Relevant (Istotny) i Time-bound (Ograniczony czasowo). Każdy z tych elementów odgrywa istotną rolę w definiowaniu celów, które są realistyczne i osiągalne. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych elementów.

Specific (Konkretny)
Cel musi być jasno i jednoznacznie zdefiniowany. Oznacza to, że powinien być szczegółowy i precyzyjny, aby każdy w zespole mógł dokładnie zrozumieć, co należy osiągnąć.

Dlaczego to ważne: konkretność celu eliminuje nieporozumienia i zapewnia, że wszyscy pracują w tym samym kierunku.
Jak to osiągnąć? Odpowiedzenie na pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Jak? Przykład: Zamiast „Zwiększyć sprzedaż”, lepiej określić „Zwiększyć sprzedaż produktu X o 20% w ciągu najbliższego kwartału poprzez rozszerzenie kampanii marketingowej”.

Przykłady:
Zła praktyka: „Poprawić obsługę klienta”.
Dobra praktyka: „Zwiększyć wskaźnik zadowolenia klientów o 15% do końca roku poprzez wprowadzenie dodatkowych szkoleń dla pracowników działu obsługi klienta”.

Measurable (Mierzalny)
Cel musi być mierzalny, co oznacza, że powinien zawierać kryteria oceny postępów. Mierzalność pozwala na śledzenie postępów i dokonanie oceny, czy cel został osiągnięty.

Dlaczego to ważne: mierzalność zapewnia konkretne dane, które pomagają w monitorowaniu postępów i wprowadzaniu koniecznych zmian.
Jak to osiągnąć? Ustalenie wskaźników lub kryteriów, które pozwolą ocenić, czy cel został osiągnięty. Przykład: „Zwiększyć liczbę nowych klientów o 50 w ciągu sześciu miesięcy”.

Przykłady:
Zła praktyka: „Zwiększyć udział w rynku”.
Dobra praktyka: „Zwiększyć udział w rynku o 5% w ciągu następnych dwóch kwartałów poprzez agresywne kampanie marketingowe”.

Achievable (Osiągalny)
Cel powinien być realistyczny i możliwy do osiągnięcia. Ważne jest, aby był wyzwaniem, ale jednocześnie możliwy do zrealizowania przy dostępnych zasobach i umiejętnościach.

Dlaczego to ważne: cele muszą być ambitne, ale osiągalne, aby motywować zespół i unikać frustracji związanej z niemożnością ich realizacji.
Jak to osiągnąć? Analiza zasobów, umiejętności i czasu potrzebnego do osiągnięcia celu. Przykład: „Wprowadzić nowy produkt na rynek w ciągu roku, wykorzystując istniejący zespół badawczo-rozwojowy”.

Przykłady:
Zła praktyka: „Podwoić sprzedaż w ciągu miesiąca”.
Dobra praktyka: „Zwiększyć sprzedaż o 10% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, stosując nowe strategie marketingowe”.

Relevant (Istotny)
Cel musi być istotny i zgodny z misją oraz strategicznymi celami organizacji. Powinien przynosić korzyści firmie i przyczyniać się do jej rozwoju.

Dlaczego to ważne: istotność celu zapewnia, że działania podejmowane przez zespół przyczyniają się do ogólnej strategii i misji firmy.
Jak to osiągnąć? Upewnienie się, że cel jest zgodny z długoterminowymi celami firmy. Przykład: „Zwiększyć udział w rynku o 10% w sektorze, który jest kluczowy dla naszej długoterminowej strategii”.

Przykłady:
Zła praktyka: „Zwiększyć liczbę fanów na Facebooku o 1000”.
Dobra praktyka: „Zwiększyć liczbę potencjalnych klientów generowanych przez Facebooka o 15% w ciągu sześciu miesięcy, co przełoży się na większą sprzedaż”.

Time-bound (Ograniczony czasowo)
Cel powinien mieć określony termin realizacji. Ustalanie ram czasowych mobilizuje do działania i pomaga w zarządzaniu czasem.

Dlaczego to ważne: określenie ram czasowych daje poczucie pilności i pomaga w planowaniu oraz realizacji działań.
Jak to osiągnąć? Wyznaczenie konkretnych dat zakończenia lub kamieni milowych. Przykład: „Zredukować koszty operacyjne o 15% w ciągu najbliższych 12 miesięcy”.

Przykłady:
Zła praktyka: „Poprawić wydajność operacyjną”.
Dobra praktyka: „Zredukować czas przetwarzania zamówień o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, wdrażając nowe systemy informatyczne”.

Każdy z elementów modelu SMART jest istotny dla skutecznego wyznaczania i realizacji celów. Specyficzne cele pozwalają na jasne zrozumienie zadania, mierzalne cele umożliwiają śledzenie postępów, osiągalne cele zapewniają realizm, istotne cele gwarantują zgodność ze strategią firmy, a cele ograniczone czasowo nadają działaniom ramy czasowe, które mobilizują do działania. Dzięki takiemu podejściu model SMART jest nieocenionym narzędziem w zarządzaniu celami biznesowymi.

Zalety stosowania modelu SMART w biznesie

Stosowanie modelu SMART w wyznaczaniu celów biznesowych przynosi liczne korzyści, które mają bezpośredni wpływ na efektywność działania firmy. W tej sekcji omówimy, jak model SMART przyczynia się do poprawy efektywności, zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników oraz monitorowania postępów.

Poprawa efektywności
Model SMART pozwala na efektywne zarządzanie zasobami firmy, co jest kluczowe dla osiągania wyznaczonych celów.

Precyzyjne planowanie: Dzięki konkretnemu i mierzalnemu charakterowi celów, firmy mogą lepiej planować swoje działania. Każdy członek zespołu wie dokładnie, co ma zrobić i jakie są oczekiwane wyniki.

Optymalne wykorzystanie zasobów: Osiągalne cele umożliwiają realistyczne planowanie wykorzystania zasobów, takich jak czas, pieniądze i personel. To zapobiega marnowaniu zasobów na nierealistyczne projekty.

Priorytetyzacja działań: Istotne cele pomagają w priorytetyzacji zadań, koncentrując wysiłki na działaniach, które mają największy wpływ na strategiczne cele firmy.

Przykład: Firma technologiczna XYZ zdefiniowała cel SMART, aby „Zwiększyć wydajność zespołu programistów o 15% w ciągu najbliższego kwartału poprzez wprowadzenie nowych narzędzi do zarządzania projektami”. Dzięki temu mogła precyzyjnie planować i alokować zasoby, co przyczyniło się do wzrostu efektywności pracy zespołu.

Zwiększenie motywacji i zaangażowania
Model SMART znacząco wpływa na poziom motywacji i zaangażowania pracowników, co jest kluczowe dla osiągania wyznaczonych celów.

Jasność i zrozumienie celów: Konkretne i mierzalne cele są łatwiejsze do zrozumienia i akceptacji przez pracowników. Każdy wie, co jest do osiągnięcia i jakie są kryteria sukcesu.
Realistyczne wyzwania: Osiągalne cele, które są jednocześnie wyzwaniem, motywują pracowników do pracy na najwyższym poziomie swoich możliwości, jednocześnie unikając frustracji związanej z niemożnością ich realizacji.
Poczucie spełnienia: Istotne cele, które mają bezpośredni wpływ na sukces firmy, zwiększają poczucie spełnienia i wartości w pracy. Pracownicy widzą, że ich wysiłki mają znaczenie.

Przykład: Dział sprzedaży w firmie ABC ustalił cel SMART: „Zwiększyć liczbę nowych klientów o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy poprzez szkolenia sprzedażowe i kampanie promocyjne”. Dzięki temu pracownicy mieli jasny cel, co zwiększyło ich motywację i zaangażowanie.

Monitorowanie postępów
Model SMART umożliwia skuteczne monitorowanie postępów w realizacji celów, co jest kluczowe dla utrzymania kierunku działań i wprowadzania koniecznych korekt.

Regularne przeglądy i raporty: Mierzalność celów pozwala na regularne przeglądy postępów i generowanie raportów, które informują o aktualnym stanie realizacji celów. Dzięki temu można szybko zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
Adaptacja i korekty: Ograniczone czasowo cele pozwalają na szybkie wprowadzanie koniecznych zmian, gdy pojawią się nieprzewidziane przeszkody. Możliwość adaptacji jest kluczowa dla sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym.
Utrzymanie motywacji: Regularne śledzenie postępów i osiąganie kolejnych kamieni milowych utrzymuje motywację w zespole na wysokim poziomie.

Przykład: Firma usługowa DEF ustaliła cel SMART: „Zredukować czas odpowiedzi na zapytania klientów o 30% w ciągu trzech miesięcy poprzez wprowadzenie nowych systemów informatycznych”. Dzięki regularnemu monitorowaniu postępów mogła szybko wprowadzać poprawki i osiągnęła wyznaczony cel przed terminem.

Przykłady firm stosujących model SMART
Wielu liderów biznesu uznało model SMART za nieocenione narzędzie w zarządzaniu celami. Oto kilka przykładów firm, które odniosły sukces dzięki zastosowaniu modelu SMART:

Google: Google stosuje model SMART do wyznaczania celów na poziomie zespołów i indywidualnych pracowników. Cele te są regularnie przeglądane i dostosowywane w miarę potrzeb, co pozwala firmie utrzymać wysoką innowacyjność i efektywność.
Intel: Firma Intel wykorzystuje model SMART do zarządzania swoimi projektami badawczo-rozwojowymi. Precyzyjne określenie celów pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i terminowe dostarczanie nowych technologii na rynek.
Salesforce: Salesforce, lider w dziedzinie oprogramowania CRM, stosuje model SMART w swoich strategiach sprzedażowych i marketingowych, co przyczyniło się do znaczącego wzrostu liczby klientów i przychodów.

Wnioski

Stosowanie modelu SMART w wyznaczaniu celów biznesowych przynosi liczne korzyści, takie jak poprawa efektywności, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników oraz skuteczne monitorowanie postępów. Dzięki precyzyjnemu określeniu celów, firmy mogą lepiej planować, realizować i oceniać swoje działania, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe. Model SMART jest nie tylko narzędziem do wyznaczania celów, ale również filozofią zarządzania, która promuje systematyczne i efektywne podejście do realizacji zamierzeń.

Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka Strategie wprowadzania nowego produktu na rynek

Strategie wprowadzania nowego produktu na rynek

Skuteczne informowanie klientów o nowych usługach lub produktach jest kluczowym elementem sukcesu każdej firmy. Niezależnie od branży, umiejętne komunikowanie się z klientami może znacząco wpłynąć na ich zainteresowanie i lojalność. W tym artykule omówimy strategie wprowadzania nowego produktu na rynek oraz jak efektywnie...

czytaj więcej
Miniaturka Czym jest Google Search Console?

Czym jest Google Search Console?

Google Search Console to niezbędne narzędzie dla każdego właściciela strony internetowej, który pragnie zrozumieć, jak jego witryna prezentuje się w wynikach wyszukiwania Google. Jest to platforma oferująca narzędzia i dane umożliwiające analizę widoczności witryny w wyszukiwarce Google oraz optymalizację jej pod kątem organicznych...

czytaj więcej
Miniaturka Wydarzenia branżowe. Dlaczego warto być na bieżąco?

Wydarzenia branżowe. Dlaczego warto być na bieżąco?

Nowowczesny sposób na rozwój firmy W niezwykle konkurencyjnym świecie biznesu nie wystarczą już tylko wytężona praca i dobre produkty. By skutecznie rozwijać firmę czy spółkę, niezbędna jest także czujna obserwacja trendów rynkowych oraz regularny udział w kluczowych wydarzeniach branżowych. Targi, konferencje, szczyty czy...

czytaj więcej

Opinie

Marcin M.M.
Marcin M.M.
10:45 12 Jun 24
Rewelacyjna obsługa. Brak problemów.
Ryszard Martin
Ryszard Martin
20:25 05 Jun 24
Super Firma. Nie tylko doskonałe warunki i serwis ale bardzo dobre wsparcie techniczne i logistyczne. Mogę po długich... poszukiwaniach jedynie polecić z korzystanie jej usług. Mam ponad 40 letnie doświadczenie w prowadzeniu firm dlatego myślę że wiem co mówię. Cała operacja otwarcia i rejestracji była załatwiona od ręki i trwała zdecydowanie mniej jak posiłek na moście👌czytaj więcej
Magdalena Nieżurawska
Magdalena Nieżurawska
10:40 13 May 24
Obsługa klienta na najwyższym poziomie! Szczególnie polecam Panią Klaudię - profesionalizm i zaangażowanie w sprawę i... dobro klienta to podstawa pracy a u Pani Klaudii jest to najwyższym poziomie. Przez cały czas czułam się zaopiekowana a żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Serdecznie polecam współpracę z Biurem29 w Katowicach! :)czytaj więcej
Claudio Esposito
Claudio Esposito
20:47 28 Apr 24
Tomasz Forenc
Tomasz Forenc
16:06 28 Apr 24
Po już prawie 5 latach współpracy mogę z czystym sumieniem polecić BIURO 29. Świetna komunikacja, przemiła obsługa,... konkurencyjne ceny, dostęp do salki w razie potrzeby. Czego chcieć więcej? :)czytaj więcej
Weronika Berne
Weronika Berne
15:19 19 Apr 24
Biuro 29 w Katowicach to idealne miejsce dla wszystkich poszukujących profesjonalnej obsługi oraz kompleksowych usług... biurowych. Dzięki zaangażowaniu Pani Klaudii, klientom zapewniona jest nie tylko skuteczna pomoc, ale także przyjazna atmosfera. Jej profesjonalizm i zaangażowanie sprawiają, że korzystanie z usług biura staje się przyjemnością. Gorąco polecam!czytaj więcej
Dawid Oświęcimski
Dawid Oświęcimski
12:39 05 Apr 24
Biuro29 z Katowic to firma, której profesjonalizm i obsługa klienta są niezrównane. Świadczone przez nich usługi są na... najwyższym poziomie, a zaangażowanie oraz kompetencje pracowników sprawiają, że współpraca z nimi jest czystą przyjemnością. Gorąco polecam tę firmę każdemu.czytaj więcej
Karolina Włoch
Karolina Włoch
14:41 15 Mar 24
Biuro29 w Katowicach to niesamowicie profesjonalna firma, która doskonale radzi sobie z obsługą klientów i zapewnia... wysokiej jakości usługi. Ich zaangażowanie, kompetencje i podejście do klienta sprawiają, że współpraca z nimi to czysta przyjemność. Polecam ich z całego serca!czytaj więcej
Radosław Proczko
Radosław Proczko
22:13 14 Mar 24
Profesjonalne biuro, godne polecenia, nie mam uwag. Nie szukaj dalej, bierz BIURO29 z Katowic.
Daria
Daria
08:18 13 Mar 24
Szczęście Istnieje
Szczęście Istnieje
08:17 13 Mar 24
Rafał Szyja
Rafał Szyja
13:39 27 Feb 24
Jest to trzecie biuro wirtualne, z którego usług korzystam i po pól roku współpracy mogę zdecydowanie polecić, bije dwa... pozostałe: nie dość, że jest najtańsze i to pomimo skoku inflacyjnego w miedzyczasie, to w cenie jest skanowanie listów, którego wcześniej nie miałem, próbując przyoszczedzić. Dobra obsługa, dobra automatyzcja, w innych biurach nie było zgarniania podpisów tabletem. Bez problemu można także załatwić opłatę cła przez biuro przy imporcie, co w innych biurach jest problematyczne lub niemożliwe. Same plusy, jedynyny minus to parkwoanie w okolicy ale to wina miasta KTW a nie biura.czytaj więcej
Tomasz Jędrecki
Tomasz Jędrecki
17:58 26 Feb 24
Jestem super zadowolony z BIURO29!!! Szybki i sprawny kontakt mailowy i telefoniczny. Pełen profesjonalizmy i super... miła załoga a w szczególności Pani Beata!!! Polecam bardzo serdecznie każdemu!!!!czytaj więcej
Agnieszka Stankiewicz
Agnieszka Stankiewicz
10:24 16 Feb 24
Gorąco polecam biuro. Pełen profesjonalizm, przemiła obsługa. Bardzo dobrze wspominam współpracę z Panią Klaudią.
damian miszczak
damian miszczak
19:28 01 Feb 24
Polecam . Doskonała współpraca .
Marek
Marek
10:44 31 Jan 24
Doskonała obsługa. Polecam !
Przemek N.
Przemek N.
16:42 12 Jan 24
Polecam! Wzorowa współpraca, Panie z biura są bardzo pomocne i stają na wysokości zadania.
M N
M N
08:04 12 Jan 24
Pełen profesjonalizm, przemiła obsługa i doskonała współpraca. Wszystkie sprawy załatwiane sprawnie i rzetelnie.... Polecamy BIURO29 z całego serca!czytaj więcej
Krzysztof Ślacan
Krzysztof Ślacan
13:34 09 Jan 24
Współpraca z biurem jest idealna! Mamy doskonały kontakt i zawsze mogę liczyć na fachowe załatwienie moich spraw.... Czasem nawet nie daje się zauważyć, że biuro jest "wirtualne". Dałbym 6 gwiazdek, ale mogę tylko 5 :)czytaj więcej
KA&D Sp. z o.o.
KA&D Sp. z o.o.
13:06 09 Jan 24
Biuro jest świetne!!! Polecam.
Wojciech Proficz
Wojciech Proficz
10:42 14 Dec 23
Pełen profesjonalizm, świetna lokalizacja. Polecam współpracę z Biurem29!
MMAL Profesjonalne malowanie
MMAL Profesjonalne malowanie
09:39 14 Dec 23
Wspaniałe miejsce z fachową i miłą obsługą. Profesjonalne podejście do klienta. Szeroki wachlarz usług. Serdecznie... polecam!czytaj więcej
Adrian N
Adrian N
09:34 14 Dec 23
Jestem bardzo zadowolony ze współpracy, fachowo i na temat. Polecam
Kazik Kazik
Kazik Kazik
09:11 14 Dec 23
Bardzo polecam. Obsługa na najwyższym poziomie.
Lukasz K
Lukasz K
09:04 24 Nov 23
Dobra organizacja, fajny kontakt, szybko i co również ważne atrakcyjnie cenowo. Polecam.
Małgorzata Cichoń
Małgorzata Cichoń
07:15 27 Oct 23
Od wrzesnia 2023 korzystam z wirtualnego biura w Katowicach- polecam wszystkim którzy chcą za rozsądne pieniądze mieć... profesjonalną obługę administracyjno-biurową.czytaj więcej
Jerzy Hanus
Jerzy Hanus
10:33 25 Oct 23
Dobra organizacja, sprawna obsługa, pilnowanie terminów. Zawsze miło, grzecznie i dostępnie. Polecam.
Marcin Krzem
Marcin Krzem
12:31 25 Aug 23
Pełna elastyczność i oszczędność kosztów. Biuro wirtualne w centrum Katowic, może być atrakcyjne dla osób... poszukujących profesjonalnego adresu i wsparcia administracyjnego bez konieczności fizycznej obecności. Konkurencyjne ceny, ale także rzetelne usługi. Przy wyborze biura wirtualnego warto zwrócić uwagę na opinie innych klientów oraz jego reputację na rynku, a dla tego biura daje 5 gwiazdek.czytaj więcej
Karolina Glasner
Karolina Glasner
07:35 10 Aug 23
Współpracujemy z biurem od trzech lat i jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziewczyny są bardzo miłe i pomocne. Polecam
Agnieszka Pas
Agnieszka Pas
18:02 08 Aug 23
Polecam!!! Profesjonalna i sympatyczna obsługa. Ekspresowe załatwienie spraw. Bardzo dobra lokalizacja.
Ewa Królewicz
Ewa Królewicz
10:02 20 Jul 23
Sprawne i bardzo dobrze zorganizowane biuro. Lokalizacja w samym centrum miasta, ale i tak większość spraw można... załatwić zdalnie, w bardzo przystępnej cenie. Obsługa na najwyższym poziomie! Zdecydowanie polecam.czytaj więcej
Zobacz wszystkie opinie
js_loader

Referencje

 • Maciej Ciechanowski

  Z perspektywy czasu możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu obsługi. Pracownicy biura poznańskiego to niezwykle pomocni, uśmiechnięci i szalenie zaangażowani ludzie. Rekomendujemy i polecamy skorzystania z usług BIURO29. więcej

 • Arkadiusz Białas

  Nim zorientowaliśmy się o popełnionej pomyłce biuro było już zamknięte, mimo tego jedna z pracujących na miejscu osób nie tylko zadzwoniła, ale również zaproponowała dostarczenie brakujących papierów do rąk własnych w placówce pocztowej. więcej

 • Joanna Gromada

  Po półtora roku współpracy z BIURO29 możemy polecić je z całego serca. Miły personel i bardzo profesjonalna obsługa, łatwość kontaktu to główne zalety. Dzięki komfortowemu panelowi klienta mogę sprawdzać w każdej chwili otrzymaną korespondencję. więcej


Inne Usługi Naszej Grupy

Księgowość

 • Doradztwo księgowe i podatkowe
 • Reprezentacja klienta przed urzędami
 • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
 • Wysokie ubezpieczenie OC
 • Niezwykle sympatyczny zespół
 • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
 • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
 • Wieloletni staż na rynku
Sprawdź

Gotowe spółki z o.o.

 • Zakładanie spółek z o.o.
 • Sprzedaż gotowych spółek z o.o. z VAT
 • Sprzedaż gotowych spółek komandytowych
 • Sprzedaż gotowych spółek stażowych
 • Likwidacja spółek
 • Sprzedaż spółek w 11 miastach
 • Ponad 10 lat na rynku, blisko 2000 sprzedanych spółek
Sprawdź

Firma w Czechach

 • Doradztwo księgowe i podatkowe
 • Reprezentacja klienta przed urzędami
 • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
 • Wysokie ubezpieczenie OC
 • Niezwykle sympatyczny zespół
 • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
 • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
 • Wieloletni staż na rynku
Sprawdź