Szybki kontakt

Jak należy zgłosić podmiot do CRBR?

Jeden z nowych obowiązków nakładanych na podmioty gospodarcze to obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W praktyce często pojawiają się wątpliwości co do tego, czy dany podmiot musi dokonać zgłoszenia. Warto również odpowiedzieć sobie na pytanie: kim jest beneficjent rzeczywisty spółki. W naszym artykule wyjaśniamy, kogo należy zgłosić do CRBR i jak to zrobić.

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?

CRBR to internetowa baza, która gromadzi informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach sprawujących kontrolę (bezpośrednią lub pośrednią) nad podmiotami gospodarczymi. Osoby te mają decydujący wpływ na działania podejmowane przez te podmioty. Głównym celem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kto musi dokonać zgłoszenia?

Przepisy nakładają obowiązek przesłania zgłoszenia do CRBR na wszystkie spółki prawa handlowego, włączając w to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to, że zarząd spółki z o.o. jest odpowiedzialny za zgłoszenie spółki do CRBR. Warto podkreślić, że ten obowiązek dotyczy każdej spółki z o.o.

Zgodnie z ustawą, beneficjentem rzeczywistym spółki z o.o. jest każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio sprawuje kontrolę nad spółką. Jednakże ustawodawstwo zostało doprecyzowane w ten sposób, że w przypadku spółki z o.o. beneficjentem rzeczywistym jest wspólnik, który posiada więcej niż 25% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Ponadto, do CRBR należy zgłosić także osoby fizyczne, które mają prawo do więcej niż 25% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. To prawo może wynikać z zawartych porozumień, statusu zastawnika lub użytkownika udziałów. Osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką, która posiada więcej niż 25% udziałów zgłaszanej spółki, również podlega obowiązkowi zgłoszenia.

W niektórych przypadkach może być trudno określić beneficjentów rzeczywistych zgodnie z powyższymi kryteriami. Zdarzają się sytuację, w których spółka ma przykładowo pięciu wspólników, z których każdy ma 20% udziałów. W takim przypadku beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, która zajmuje wyższe stanowisko kierownicze w spółce, na przykład członek zarządu.

Termin zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego spółki z o.o.

W przypadku rejestracji spółki z o.o., termin na zgłoszenie jej do CRBR wynosi 7 dni roboczych od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Warto zaznaczyć, że jeśli dochodzi do zmiany danych spółki, informacje w CRBR powinny również zostać zaktualizowane w ciągu 7 dni roboczych od dnia zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Instrukcja zgłoszenia spółki z o.o. do CRBR

Zgłoszenia spółki z o.o. do CRBR można dokonać za pośrednictwem Portalu Podatkowego udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. W formularzu należy podać formę prawną spółki, jej numer NIP i datę, w której zdarzenie wymagające zgłoszenia miało miejsce. Następnie trzeba wprowadzić dane identyfikacyjne spółki oraz beneficjenta rzeczywistego.

Podpisanie zgłoszenia wypełnionego formularza zależy od zasad reprezentacji spółki. W przypadku spółki z o.o., zazwyczaj uprawniony do podpisania będzie Prezes Zarządu. Podpis można złożyć za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Informacje o beneficjentach rzeczywistych są ogólnie dostępne w rejestrze CRBR za pośrednictwem Portalu Podatkowego, a dostęp do nich jest bezpłatny.

Sankcje za brak zgłoszenia do CRBR

Należy pamiętać, że niezgłoszenie lub złożenie fałszywego oświadczenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych może skutkować karą pieniężną w wysokości do 1 000 000 złotych.

Jeśli masz wątpliwości co do procedury zgłoszenia swojej spółki do CRBR lub potrzebujesz pomocy w tej sprawie, zapraszamy do kontaktu doradcami z Kancelarii Gospodarczej Effekti. Doświadczeni specjaliści chętnie wyjaśnią wszelkie kwestie związane z tym obowiązkiem i pomogą w przygotowaniu oraz złożeniu odpowiedniego wniosku. Zachęcamy także do zapoznania się z naszą ofertą.